เรียนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน

สโมสรนิสิต และชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม 
จัดทำโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
ขึ้นในวันที่ 19 มีนาคม  2558  เวลา 13.00 -16.00 น.  
ณ อาคารเรียน 2 ชั้น 8

โดยวิยากรจากการไฟฟ้านครหลวง จำนวน 3  ท่าน   
1. ดร.จีรัง  วังจันทร์  วิศวกรไฟฟ้า 10
2.นายสุขุม  การะเวก  วิศวกรเครื่องกล 9
3.นายวีรชัย  ดำรงวงศ์สกุล  วิศวกรเครื่องกล 9

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท่านใดที่ไม่ติดภารกิจขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวคะ
ขอบคุณคะ
กลุ่มงานกิจการนิสิต
http://nisit.bcnnv.ac.th

Embed gadget


Embed gadget


Embed gadget