โครงสร้างสโมสตรนิสิต 58


นางสาวอารียา พาหาสิงห์
นายกสโมสรนิสิต
นิสิตชั้นปี 3 รุ่น 115


นางสาวทัศนีย์ สายศรี
อุปนายกฝ่ายบริหาร
นิสิตชั้นปี 3 รุ่น 115


นางสาวดลพร ขำคล้าย อุปนายกฝ่ายกิจกรรมภายนอก
นิสิตชั้นปี 3 รุ่น 115
นางสาวกนกพร เจริญสุข
อุปนายกฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
นิสิตชั้นปี 3 รุ่น 115


นางสาวนวรัตน์ อาษา
อุปนายกกิจกรรมภายใน
นิสิตชั้นปี 3 รุ่น 115
Comments