ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 2559

posted Jul 22, 2016, 8:39 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Jul 22, 2016, 8:40 AM ]

กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์ล้อมใจอุ่นไอ อ้อมกอดนพรัตน์วชิระ(เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

กำหนดการพิธีมอบลูกเป็นศิษย์ รุ่น 118 (ปี 59)

posted Jul 6, 2016, 12:10 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Jul 6, 2016, 12:25 AM ]


กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เวลา                       กิจกรรม(ภาคเช้า)

๐๗.๐๐ -๐๘.๓๐ น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ พร้อมผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ

พยาบาลกิตติคุณ และคณาจารย์ ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียน  ๒

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ สักการะพระพุทธชินสีห์

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ ถวายเครื่องสักการะพระบรม  

สาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๐๘.๓๐ -๐๘.๔๕ น. -พยาบาลกิตติคุณ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติคณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

-ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และคณาจารย์ เดินขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ห้องประชุม

-คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”

๐๘.๔๕-๐๘.๕๐ น. -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. -นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน

๐๙.๐0-๑๐.๐๐ น. -รับฟังเทศนาธรรม

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. -พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. -พิธีมอบลูกเป็นศิษย์

๑๑.๑๕-๑๑.๓๐ น. -ประธานให้โอวาท

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น. -ตัวแทนนิสิตกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติ

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.   -นิสิตและคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธี


การแต่งกาย  คณาจารย์ ชุดพยาบาลพิธีการ

      นิสิตชั้นปีที่ ๑ สวมชุดนักเรียน

      นิสิตชั้นปีที่ ๒ แต่งกายชุดนิสิตพิธีการ

      นิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ ชุดฟ้าขาวพิธี


เวลา                        กิจกรรม(ภาคบ่าย)

13.๐0-๑๔.๐๐ น.        -ผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 ลงทะเบียน

                      ชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้น ๒ อาคารเรียน ๒ ห้องสมุด

๑๔.๐0-๑๕.๐๐ น.      -ผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 พบผู้บริหารเพื่อทำสัญญา            

           การเข้าอยู่หอพัก

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเปิดโอกาส

                                ผู้ปกครองซักถาม

๑๕.๓๐-๑๖.00 น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 เข้าหอพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และ

                                เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมภาคค่ำ  


กำหนดการ“พิธีบายศรีสู่ขวัญ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่๑รุ่นที่ ๑๑๘

และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๘

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เวลา กิจกรรม(ภาคค่ำ)

๑๖.๓0 น. -คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๑๖.๓0-๑๖.๔๕ น. -ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

                               ชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวเปิดงาน

๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น. -เชิญขบวนบายศรีเข้าสู่พิธี

๑๗.๐๐-๑๗.๒๐ น. -การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ โดยนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๗

๑๗.๒๐-๑๘.๔๕ น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. -ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน


หมายเหตุ: การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ  

    นิสิตชั้นปีที่ ๑  และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๘ สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีดำหรือสีกรมท่า

   

วินัยนิสิตและระเบียบการแต่งกาย

posted May 19, 2016, 7:48 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated May 19, 2016, 7:49 PM ]

เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้มีการจัดตั้งหอพักนิสิตหญิงขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และมีการอยู่รวมกันอย่างผาสุขของนิสิตหญิงทุกชั้นปี ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยมาจากการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง เพื่อเข้ามาจัดการบริหารงานภายในหอพักนิสิตหญิงให้หอพักเป็นศูนย์ศึกษาอาศัย เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข สามารถดูรายละเอียดวินัยหอพักได้จากลิงค์ http://www.bcnnv.ac.th/?page_id=1608

กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” รุ่น 114

posted May 2, 2016, 8:04 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated May 3, 2016, 7:05 PM by Noppawan Arsa ]

กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔

วันศุกร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

กิจกรรมเช้า

๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๐๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑

๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๕ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑

๐๗.๔๕ น. - ๐๘.๔๕ น.

- คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียน ๒


- ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ หอพระ


- ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์


- ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุม

 ราชพฤกษ์ ชั้น ๘


พิธีการเช้า

๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


- ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่

๐๙.๐๐ น. -  ๐๙.๑๐ น.

- ประธานในพิธี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธาน


 กรรมการวิทยาลัยฯ ถึงห้องประชุมราชพฤกษ์


- นำเสนอประวัติและการดำเนินงานของวิทยาลัย


- ผู้อำนวยการและคณาจารย์วิทยาลัยร่วมขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ ห้


 ห้องประชุม


- คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”


- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๙.๑๐ น. - ๐๙.๒๐ น.

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

๐๙.๒๐ น. - ๑๐.๒๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก

 ประธานพิธี ขานรายนามโดย ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  


- นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนสนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ


- พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” โดยประธานในพิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พยาบาลกิตติคุณและ

 คณาจารย์ มอบเข็มสำเร็จการศึกษาแก่ว่าที่บัณฑิต


.- ผู้สำเร็จการศึกษาขอขมาอาจารย์


- คณาจารย์กล่าวอโหสิกรรมนิสิต


- ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษามอบของที่ระลึกและกล่าวคำขอบคุณ


- ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิญาณตน

๑๐.๒๐  น. - ๑๐.๓๐ น.

- กล่าวให้โอวาท โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาการแทนอธิการบดี และ นายกสภามหาวิทยาลัย

๑๐.๓๐ น. -  ๑๐.๔๕ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันหน้าเวที


- เสร็จพิธี


การแต่งกาย: คณาจารย์ – ชุดพยาบาลพิธีการ ผู้สำเร็จการศึกษา – ชุดขาวพิธีการ

แขกผู้มีเกียรติ – ชุดสุภาพ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ – ชุดฟ้าขาวพิธีการกำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง

posted Mar 25, 2016, 4:29 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Mar 25, 2016, 4:30 PM ]

กำหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รอบคัดตรงจากพื้นที่ และรอบสอบตรง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ปีการศึกษา 2559
วันเสาร์ ที่ 26 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเรียน 2 

9.00 – 9.30 น. ลงทะเบียน
9.30 – 10.00 น. ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯกล่าวต้อนรับ
10.00 – 12.00 น. กลุ่มงานวิชาการพบนิสิตใหม่ เรื่อง
-ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน
-แนะนำการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น. กลุ่มงานกิจการนิสิตพบนิสิตใหม่ เรื่อง
-กิจกรรมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
-ระเบียบหอ และการใช้ชีวิตใน
-งานบริการนิสิต

หมายเหตุ แต่งกายด้วยชุดนักเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากลิงค์ http://www.bcnnv.ac.th/?p=6617

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ปีการศึกษา 2559

posted Mar 25, 2016, 4:02 AM by Noppawan Arsa   [ updated Jul 6, 2016, 12:17 AM ]


ลิงค์ดาวน์โหลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับนิสิตชั้นปี 1  ปีการศึกษา  2559 http://gg.gg/42s4e

แบบสำรวจพฤติกรรมการใช้น้ำและไฟฟ้า และการทิ้งขยะ

posted Mar 22, 2016, 1:50 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Mar 22, 2016, 1:51 AM ]กำหนดการงานทำบุญหอพัก และกิจกรรม Big cleaning day

posted Mar 21, 2016, 9:16 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Mar 22, 2016, 6:26 PM ]


C:\Users\My DocumentS\Desktop\untitled.png

กำหนดการงานทำบุญหอพักวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

และกิจกรรม Big cleaning day

วันเสาร์ที่  ๒๖  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙


๐๗.๒๐ น.                 ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระคณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกันที่ห้องเอนกประสงค์

๐๗.๓๐ น.                 พระภิกษุสงฆ์ ๕ รูป ถึงวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

๐๗.๓๐ น.                 ดร.มัณฑนา เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ                                                   

                             จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                            -พิธีอาราธนาศีล

                            -พระสงฆ์ ๕ รูป เจริญพระพุทธมนต์

๐๘.๐๐ น.                 -ถวายภัตตาหารเช้า ประธานในพิธี คณาจารย์และนิสิตถวายปัจจัยไทยทาน พร้อม                   

                             สังฆทานและกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล                   

       -พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์

๐๘.๔๕ น.                 เสร็จพิธีทำบุญ

……………………………………………..……………………………………………..…………………………………………….………………

๑๒.๐๐ น.                 พักรับประทานอาหารกลางวันโดยได้รับความอนุเคราะห์จากดร.มัณฑนา เหมชะญาติ

                             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระและคณาจารย์คือก๋วยเตี๋ยว

                             เรือและไอศกรีม                                                                                                                        

๑๓.๐๐ น.                 นิสิตหญิงชั้นปีที่  ๑       ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๓

                             นิสิตหญิงชั้นปีที่  ๒       ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๖

                             นิสิตหญิงชั้นปีที่  ๓,๔    ทำความสะอาดบริเวณอาคารหอพักชั้น ๕  

                             นิสิตชั้นปีที่  ๑  ทำความสะอาดบริเวณอาคารชั้น ๑ ทั้งหมด ได้แก่ ลานรมณีย์                 

                             ลานเอนกประสงค์และป้ายหน้าวิทยาลัย

                             นิสิตชั้นปีที่  ๒  ทำความสะอาดบริเวณลานห้องปฏิบัติการทางการพยาบาลชั้น ๒

                             นิสิตชั้นปีที่  ๓  ทำความสะอาดบริเวณดาดฟ้าอาคารหอพัก

                             นิสิตชั้นปีที่  ๔  ทำความสะอาดบริเวณห้องสวดมนต์ชั้น ๔ อาคารหอพักและ             

                             ห้องสมุดวิทยาลัย

๑๖.๐๐ น.           ตรวจประเมินหอพักนิสิตโดยนิสิตฝ่ายหอพัก


กำหนดการ โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณสมบัติบัณฑิตอันพึงประสงค์

posted Dec 3, 2015, 1:17 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Dec 3, 2015, 1:19 AM ]

 ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๘
ณ  อ่าวมะนาว กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 


1-10 of 18