กำหนดการพิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน”

ในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๔

วันศุกร์ที่  ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙

กิจกรรมเช้า

๐๖.๓๐ น. - ๐๗.๐๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาลงทะเบียน หน้าอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑

๐๗.๐๐ น. - ๐๗.๔๕ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณหน้าอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑

๐๗.๔๕ น. - ๐๘.๔๕ น.

- คณาจารย์และผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพพร้อมกันหน้าอาคารเรียน ๒


- ผู้สำเร็จการศึกษา สักการะพระพุทธชินสีห์ ณ หอพระ


- ถวายเครื่องสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์


- ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุม

 ราชพฤกษ์ ชั้น ๘


พิธีการเช้า

๐๘.๔๕ น. - ๐๙.๐๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ  พร้อมกัน ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์


- ผู้สำเร็จการศึกษาและแขกผู้มีเกียรติเข้าประจำที่

๐๙.๐๐ น. -  ๐๙.๑๐ น.

- ประธานในพิธี รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และประธาน


 กรรมการวิทยาลัยฯ ถึงห้องประชุมราชพฤกษ์


- นำเสนอประวัติและการดำเนินงานของวิทยาลัย


- ผู้อำนวยการและคณาจารย์วิทยาลัยร่วมขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ ห้


 ห้องประชุม


- คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”


- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๙.๑๐ น. - ๐๙.๒๐ น.

- ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

๐๙.๒๐ น. - ๑๐.๒๐ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาและโล่ประกาศเกียรติคุณ จาก

 ประธานพิธี ขานรายนามโดย ดร.พีระนันทิ์  จีระยิ่งมงคล  รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ  


- นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ มอบทุนสนับสนุนการสอบใบประกอบวิชาชีพฯ


- พิธี “คืนบัณฑิตสู่แผ่นดิน” โดยประธานในพิธี ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พยาบาลกิตติคุณและ

 คณาจารย์ มอบเข็มสำเร็จการศึกษาแก่ว่าที่บัณฑิต


.- ผู้สำเร็จการศึกษาขอขมาอาจารย์


- คณาจารย์กล่าวอโหสิกรรมนิสิต


- ตัวแทนผู้สำเร็จการศึกษามอบของที่ระลึกและกล่าวคำขอบคุณ


- ผู้สำเร็จการศึกษาปฏิญาณตน

๑๐.๒๐  น. - ๑๐.๓๐ น.

- กล่าวให้โอวาท โดย นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลฯ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รักษาการแทนอธิการบดี และ นายกสภามหาวิทยาลัย

๑๐.๓๐ น. -  ๑๐.๔๕ น.

- ผู้สำเร็จการศึกษาถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และแขกผู้มีเกียรติพร้อมกันหน้าเวที


- เสร็จพิธี


การแต่งกาย: คณาจารย์ – ชุดพยาบาลพิธีการ ผู้สำเร็จการศึกษา – ชุดขาวพิธีการ

แขกผู้มีเกียรติ – ชุดสุภาพ นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ – ชุดฟ้าขาวพิธีการ