กำหนดการพิธีมอบลูกเป็นศิษย์ รุ่น 118 (ปี 59)

posted Jul 6, 2016, 12:10 AM by Phuttarak Mulmuang   [ updated Jul 6, 2016, 12:25 AM ]

กำหนดการ “พิธีมอบลูกเป็นศิษย์” นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เวลา                       กิจกรรม(ภาคเช้า)

๐๗.๐๐ -๐๘.๓๐ น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ พร้อมผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ

พยาบาลกิตติคุณ และคณาจารย์ ลงทะเบียนหน้าอาคารเรียน  ๒

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ สักการะพระพุทธชินสีห์

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ ถวายเครื่องสักการะพระบรม  

สาทิสลักษณ์ ๓ พระองค์ ณ หอประวัติศาสตร์

-นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ ๑ รุ่นที่ ๑๑๘ ถวายเครื่องสักการะ พระราชานุสาวรีย์

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๐๘.๓๐ -๐๘.๔๕ น. -พยาบาลกิตติคุณ ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติคณาจารย์ และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมกัน

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

-ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ และคณาจารย์ เดินขบวนเชิญตรา สว สัญลักษณ์ ประจำวิทยาลัยเข้าสู่ห้องประชุม

-คณาจารย์และนิสิต ร้องเพลงมาร์ช “นพรัตน์วชิระ”

๐๘.๔๕-๐๘.๕๐ น. -ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

๐๘.๕๐-๐๙.๐๐ น. -นายกสโมสรนิสิตกล่าวรายงาน

๐๙.๐0-๑๐.๐๐ น. -รับฟังเทศนาธรรม

๑๐.๐๐-๑๐.๑๕ น. -พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

๑๐.๑๕-๑๑.๑๕ น. -พิธีมอบลูกเป็นศิษย์

๑๑.๑๕-๑๑.๓๐ น. -ประธานให้โอวาท

๑๑.๓๐-๑๑.๔๕ น. -ตัวแทนนิสิตกล่าวขอบคุณประธานและแขกผู้มีเกียรติ

๑๑.๔๕-๑๒.๐๐ น.   -นิสิตและคณาจารย์ถ่ายภาพร่วมกัน เสร็จพิธี


การแต่งกาย  คณาจารย์ ชุดพยาบาลพิธีการ

      นิสิตชั้นปีที่ ๑ สวมชุดนักเรียน

      นิสิตชั้นปีที่ ๒ แต่งกายชุดนิสิตพิธีการ

      นิสิตชั้นปีที่ ๓-๔ ชุดฟ้าขาวพิธี


เวลา                        กิจกรรม(ภาคบ่าย)

13.๐0-๑๔.๐๐ น.        -ผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 ลงทะเบียน

                      ชำระค่าบำรุงการศึกษา ชั้น ๒ อาคารเรียน ๒ ห้องสมุด

๑๔.๐0-๑๕.๐๐ น.      -ผู้ปกครองและนิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 พบผู้บริหารเพื่อทำสัญญา            

           การเข้าอยู่หอพัก

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 พบอาจารย์ที่ปรึกษาและเปิดโอกาส

                                ผู้ปกครองซักถาม

๑๕.๓๐-๑๖.00 น. -นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 รุ่น ที่118 เข้าหอพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย และ

                                เปลี่ยนเสื้อผ้าเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมภาคค่ำ  


กำหนดการ“พิธีบายศรีสู่ขวัญ นิสิตพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่๑รุ่นที่ ๑๑๘

และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๘

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เวลา กิจกรรม(ภาคค่ำ)

๑๖.๓0 น. -คณาจารย์และนิสิตทุกชั้นปีพร้อมเพรียงกันที่หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๘

๑๖.๓0-๑๖.๔๕ น. -ประธานในพิธี ดร.มัณฑนา  เหมชะญาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราช

                               ชนนี นพรัตน์วชิระ กล่าวเปิดงาน

๑๖.๔๕-๑๗.๐๐ น. -เชิญขบวนบายศรีเข้าสู่พิธี

๑๗.๐๐-๑๗.๒๐ น. -การแสดงรำบายศรีสู่ขวัญ โดยนิสิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ ๑๑๗

๑๗.๒๐-๑๘.๔๕ น. -พิธีบายศรีสู่ขวัญ

๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. -ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน


หมายเหตุ: การแต่งกาย แต่งกายสุภาพ  

    นิสิตชั้นปีที่ ๑  และนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๘ สวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีดำหรือสีกรมท่า