วินัยนิสิตและระเบียบการแต่งกาย

posted May 19, 2016, 7:48 PM by Phuttarak Mulmuang   [ updated May 19, 2016, 7:49 PM ]
เนื่องด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้มีการจัดตั้งหอพักนิสิตหญิงขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย และมีการอยู่รวมกันอย่างผาสุขของนิสิตหญิงทุกชั้นปี ดังนั้นเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา โดยมาจากการเลือกตั้ง และแต่งตั้ง เพื่อเข้ามาจัดการบริหารงานภายในหอพักนิสิตหญิงให้หอพักเป็นศูนย์ศึกษาอาศัย เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างผาสุข สามารถดูรายละเอียดวินัยหอพักได้จากลิงค์ http://www.bcnnv.ac.th/?page_id=1608