ทุนการศึกษา

เป็นกองทุนที่รัฐบาลจัดสรรวงเงินแก่มหาวิทยาลัย ในการให้นิสิตที่มีคุณสมบัติตามที่ สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากำหนด ได้กู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษา ตามระยะเวลาที่ หลักสูตรกำหนด

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม
  1. เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถาบันการศึกษาขั้นร้ายแรง หรือไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย
  3. ไม่เคยเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาใดๆ มาก่อน
  4. ต้องมีอายุในขณะที่ขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชําระอีก 15 ปีรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ระยะเวลาดำเนินการรับสมัคร
  1. กู้ยืมใหม่และย้ายสถาบัน เดือนกุมภาพันธ์ ถึงสัปดาห์แรกของเดือนมิถุนายน นิสิตสามารถลงทะเบียนขอ รหัสผ่านล่วงหน้า(pre-register) ที่ www.studentloan.or.th และดาวน์โหลดใบสมัครทาง www.bcnnv.ac.th ทั้งนี้ให้เริ่มยื่นแบบคำขอกู้ยืมและใบสมัครขอกู้ พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาให้สถาบันการศึกษา ภายในวันที่ 11 มิถุนายนของทุกปี
  2. กู้ยืมต่อเนื่อง (ชั้นปีที่ 2 -4 ) กลางเดือนกุมภาพันธ์นิสิตสามารถยืนยันการขอกู้ยืมใน www.studentloan.or.th และส่งแบบยืนยันพร้อมใบรายงานผลการเรียนเทอมต้นให้สถาบันการศึกษาสถานที่ให้บริการ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ติดต่อ อ.รัศมิ์ลภัส ใจยะสิทธิ์ หรือ คุณ ขนิษฐา กองเป็ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
คู่มือกองทุน กยศ สำหรับนิสิตนักศึกษา